Vacature Voorzitter Raad van Toezicht

De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer drs. F.W. (Frans) Weisglas treedt per 1 september statutair terug na twee termijnen van vier jaar. De Raad van Toezicht van Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar zoekt daarom per 1 september 2018 een Voorzitter Raad van Toezicht.

Voorzitter Raad van Toezicht

ROL VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur en staat het bestuur met gevraagd en ongevraagd advies ter zijde. Meer in het bijzonder monitort de Raad de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het strategisch beleidsplan. De Raad volgt de ontwikkeling van de resultaten van de organisatie zowel onderwijskundig, bedrijfsmatig als financieel; en signaleert en evalueert effecten van externe ontwikkelingen. Tenslotte oefent de Raad tevens de statutair voorgeschreven taken uit:

    Toezicht houden in het belang van de hele organisatie;
    Werkgever zijn van het Bestuur;
    Aanstellen van de accountant.

PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT

 

De Raad van Toezicht van de Stichting Het Rijnlands Lyceum bestaat uit minimaal vijf leden. De Raad wordt in ieder geval samengesteld op basis van:

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • Affiniteit met de doelstelling van de Stichting;
 • Een spreiding van deskundigheden en achtergronden.

 

De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat er binnen de Raad van Toezicht:

 • Voldoende affiniteit met het onderwijs in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
 • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan onderwijsinhoudelijke, financieel-economische, juridische, internationale, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 • Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het Bestuur;
 • Eén van de leden van de Raad van Toezicht specifieke kennis heeft van en/of bestuurlijke ervaring heeft met het primair onderwijs en dat een tweede lid van de Raad van Toezicht specifieke kennis heeft van en/of bestuurlijke ervaring heeft met het voortgezet onderwijs;
 • Meer in het bijzonder voor het lid van de Raad van Toezicht dat wordt voorgedragen vanuit de GMR Primair Onderwijs en de GMR Voortgezet Onderwijs is van toepassing dat betrokkene ook enige affiniteit heeft met de internationale doelgroep binnen het basis- en voortgezet onderwijs.

 

Daarenboven beschikken leden van de Raad van Toezicht over de volgende algemene competenties:

 • Zij zijn goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke en onderwijskundige ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en brengen deze informatie op de geëigende momenten in;
 • Zij denken in hoofdlijnen en niet in details en kunnen dit vertalen naar strategie en toekomstig beleid;
 • Zij bemoedigen en inspireren, maar geven ook grenzen aan en zijn taakstellend indien nodig.


De Raad van Toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de desbetreffende zetel in de Raad van Toezicht besluiten. Ten aanzien van de samenstelling streeft de Raad van Toezicht diversiteit na.

 

PROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

 

Naast de hierboven genoemde aspecten in het profiel van de Raad van Toezicht en de daarbij genoemde competenties bevat het profiel van de voorzitter de volgende aspecten:

 

Specifieke competenties:

 • Heeft het vermogen om op natuurlijke wijze de voorzittersfunctie te vervullen;
 • Is een sterke gespreks- en sparringpartner voor de bestuurder;
 • Heeft een visie op de taak en de rol van werkgever van de bestuurder;
 • Is in staat het functioneren van de bestuurder te beoordelen;
 • Beschikt over het vermogen verbindend op te treden naar collega’s in de Raad van Toezicht en naar de bestuurder;
 • Beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht;
 • Is een inspirerende en enthousiasmerende persoonlijkheid;
 • Is in staat de onderscheidende rollen van de verschillende geledingen, met name de rollen van de Raad van Toezicht, de bestuurder en de rol van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden te bewaken.

 

Overige functie-eisen:

 • Bekleedt / bekleedde een gezaghebbende positie in de politieke, bestuurlijke of wetenschappelijke wereld;
 • Heeft een breed maatschappelijk netwerk;
 • Heeft uitgebreide ervaring als toezichthouder bij non-profit instellingen;
 • Heeft affiniteit met het internationale karakter van de Stichting en begrijpt de specifieke doelgroep;
 • Heeft belangstelling voor voortgezet en basisonderwijs;
 • Heeft een aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid.

 

 

 

 

 

INFORMATIE OVER DE STICHTING

 

De Stichting Het Rijnlands Lyceum biedt basis- en voortgezet onderwijs op algemene grondslag in de regio Leiden en Den Haag. Aan Het Rijnlands zijn vijf scholen voor voortgezet onderwijs en drie scholen voor basisonderwijs verbonden. Met meer dan 7000 leerlingen en 1050 medewerkers is het Rijnlands Lyceum een middelgrote onderwijsorganisatie.

 

Het Rijnlands Lyceum is in 1936 opgericht door een aantal Leidse hoogleraren die het bestaande onderwijsaanbod wilden verbeteren. Hun initiatief bleek succesvol. Naast de oorspronkelijke locatie in Wassenaar zijn vestigingen opgezet in Oegstgeest (1956) en Sassenheim (1972).

 

Sinds 1991 maakt de International School of The Hague deel uit van de Stichting. In 2011 is de Eerste Nederlandse Montessorischool in Den Haag toegevoegd aan Het Rijnlands. Vervolgens is in 2012 de Europese School Den Haag Rijnlands Lyceum van start gegaan. Deze laatste school richt zich voornamelijk op het onderwijs aan de kinderen van Europese ambtenaren werkzaam in Den Haag en omgeving. Ook de komst van de EMA naar Amsterdam blijft voor deze school niet zonder gevolgen.

 

De drie scholengemeenschappen in Wassenaar, Oegstgeest en Sassenheim bieden onderwijs variërend van mavo (vmbo-tl) tot gymnasium. Van oudsher kenmerkt Het Rijnlands zich door het internationale onderwijsaanbod, inclusief tweetalig onderwijs. Rijnlands Lyceum Oegstgeest International School biedt internationaal voortgezet onderwijs. De International School of The Hague en de Europese School Den Haag Rijnlands Lyceum bieden internationaal basis en voortgezet onderwijs. Met dit bijzondere internationale aanbod aan inmiddels 3300 expatleerlingen is de Stichting de grootste aanbieder in Nederland van bekostigd internationaal basis- en voortgezet onderwijs en speelt daarin voor de regio Haaglanden en Leiden een belangrijke rol. Er wordt een verdere groei van dit type onderwijs voorzien en dit vormt dan ook een belangrijke strategisch onderwerp.

 

De Stichting bestaat meer dan 80 jaar en de Eerste Nederlandse Montessorischool vierde in 2017 zijn honderd jarig bestaan. De Rijnlandse scholen voelen zich echter nog altijd verbonden met hun oorspronkelijke doelstelling: het verzorgen van kwaliteitsonderwijs voor hen die meer willen dan een standaard onderwijsaanbod. De internationale dimensie is daarbij een van de onderscheidende kenmerken. De Rijnlandse scholen dragen ‘international mindedness’ uit als een van de belangrijkste kernwaarden.

 

De acht scholen worden geleid door een rector of directeur. Zij rapporteren aan de bestuurder van de Stichting. Het betreft een eenhoofdig (College van) Bestuur. De bestuurder wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door het Bestuurbureau in Wassenaar.

 

De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar met de bestuurder. De Raad kent een drietal commissies: remuneratiecommissie, financiële commissies en de onderwijs- en strategiecommissie.

 

 

Voor meer informatie zie: www.rijnlandslyceum.nl

 

 

 

 

 

WAT BIEDEN WIJ?

 

Een zeer uitdagende toezichthoudende voorzittersfunctie bij een scholengroep van naam. De leden en de voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangen een voor het basis- en voortgezet onderwijs marktconforme honorering die blijft binnen de voor de sector geldende kaders.

 

Van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht zijn uitgesloten zij:

 • die in dienst zijn van de stichting of die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instellingen betaalde diensten verrichten;
 • die  zitting  hebben  in  een  klachtencommissie  verbonden  aan  een  van  de instellingen van de stichting;
 • die als bestuurder verbonden aan of in dienst van een organisatie zijn welke

pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;

 • die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van

toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen;

 • die hun zoon of dochter of pupil op een van de scholen hebben.

 

 

 

 

 

Selectieprocedure

 

ScoliX begeleidt Het Rijnlands Lyceum bij de werving & selectie. Graag  ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 4 juni 2018 om 9:00 uur via de button 'solliciteer' rechtsboven of onderaan deze webpagina.
 

Na de brievenselectie hebben wij met voorgeselecteerde kandidaten een voorgesprek op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel, of een telefonisch vraaggesprek. Deze gesprekken zullen plaats vinden op dinsdag 5 juni en donderdag 7 juni in de ochtend.

 

De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op 11 juni in de middag en op 15 juni in de ochtend op het Bestuursbureau van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, Backershagenlaan 3, 2243 AB in Wassenaar. De Raad beoogt op zijn vergadering van 4 juli een nieuwe voorzitter te benoemen.

 

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data?

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Johan van der Horst of dhr. Marcel L. Bos via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.

 

(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)